Política de privacitat

A través del present avís, “INVEST LA JONQUERA, S.L.” (des d’ara “GRAN JONQUERA”), informa els usuaris de la Web www.granjonquera.com, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a “GRAN JONQUERA” les dades personals que els hi son sol•licitades motivat per la seva sol•licitud d’informació o per a la contractació de les diverses prestacions de serveis que s’ofereixen dintre de l’àmbit de la promoció, gestió i explotació de galeries comercials, magatzems de venda al públic, supermercats, autoserveis, etc., així com serveis relacionats.

Per tant, s’informa els usuaris que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades en un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, del qual el titular i responsable es “INVEST LA JONQUERA, S.L.” (CIF: B55052559), amb domicili social a Avda. Galicia 22-28, 17700 de La Jonquera (Girona), duent a terme un tractament amb la finalitat potenciar i mantenir la relació de col•laboració, contractual o negocial que en el seu cas s’estableixi així com per rebre informació publicitària sobre tots els nostres serveis.

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “GRAN JONQUERA” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei concret sol•licitat.

De la mateixa manera, de conformitat amb el que s’estableix a la Llei de protecció de dades, l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, dirigint una comunicació escrita a “INVEST LA JONQUERA, S.L.”, Avda. Galicia 22-28, 17700 de La Jonquera (Girona), en la qual acrediti la seva identitat. La sol•licitud haurà de contenir nom, cognoms i fotocopia del DNI de l’interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol•licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol•licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol•licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva reparació. Respecte al dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol•licitud no acompleixi els requisits anteriorment citats i no s’acrediti cap interès legítim a l’efecte. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.

No es podran atendre les sol•licituds respecte a l’exercici del dret de cancel•lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests mantinguin la seva relació amb “GRAN JONQUERA”. No obstant això, els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària relacionada amb els nostres productes i serveis.

“GRAN JONQUERA” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’han adoptat les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; l’integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantía d’accés al sistema d’informació per la sol•licitud d’un usuari autoritzat.

En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic i de les modificacions en ella introduïdes per la Llei 32/2003 de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, s’adverteix que l’acceptació de la present clàusula implica, a més, el seu consentiment per a rebre comunicacions publicitàries dels nostres serveis i productes, així com comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles. En tota hora l’usuari pot oposar-se al tractament de les seves dades per aquestes finalitats i revocar el consentiment prestat, sent suficient amb dirigir una comunicació escrita a “INVEST LA JONQUERA, S.L.”, Avda. Galicia 22-28, 17700 de La Jonquera (Girona) o per correu electrònic a l’adreça electrònica administracio@granjonquera.com, indicant en l’assumpte del correu “DONAR DE BAIXA”.

La Web de “GRAN JONQUERA” conte enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès pels usuaris. “GRAN JONQUERA” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, pel que l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’us que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: administracio@granjonquera.com.


“INVEST LA JONQUERA, S.L.”
Tots els drets reservats

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

• Identitat: INVEST LA JONQUERA SL -NIF: B55052559

• Adreça postal: AV. GALICIA, 22-28, 17700 LA JONQUERA ( GIRONA )

• Telèfon: 972557831

• Correu electrònic: administracio@granjonquera.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En INVEST LA JONQUERA SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats,

• Compliment d'una obligació legal: - Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Art. 66-70. Prescriuran als quatre anys (llibre de registre de béns d'inversió, llibre comptable, balanços...). - Codi de Comerç. Art. 30. Els empresaris conservaran els llibres, correspondència, documentació i justificants concernents al seu negoci, degudament ordenats, durant sis anys. (Llibre registre factures emeses, llibre registre factures rebudes, llibre diari...).

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

• Assessoria fiscal i comptable, Registres Públics, Bancs i Caixes d'Estalvi i Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en INVEST LA JONQUERA SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, INVEST LA JONQUERA SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma:
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en INVEST LA JONQUERA SL procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:

• Dades identificatives,

• Adreces postals i electròniques,

• Dades econòmiques.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

• Identitat: INVEST LA JONQUERA SL -NIF: B55052559

• Adreça postal: AV. GALICIA, 22-28, 17700 LA JONQUERA ( GIRONA )

• Telèfon: 972557831

• Correu electrònic: administracio@granjonquera.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En INVEST LA JONQUERA SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar els processos de selecció de personal.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Dos anys

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Consentiment de l'interessat: Participar en els processos de selecció de personal.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en INVEST LA JONQUERA SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, INVEST LA JONQUERA SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma:
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en INVEST LA JONQUERA SL procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:

• Dades identificatives

• Adreces postals i electròniques

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

• Identitat: INVEST LA JONQUERA SL -NIF: B55052559

• Adreça postal: AV. GALICIA, 22-28, 17700 LA JONQUERA ( GIRONA )

• Telèfon: 972557831

• Correu electrònic: administracio@granjonquera.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En INVEST LA JONQUERA SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de l'enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, així com la realització de campanyes de màrqueting a través de xarxes socials.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran des que l'usuari presta el seu consentiment fins que retira aquest consentiment.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Consentiment de l'interessat: Ús de fotografies i vídeos on apareix la seva imatge, amb la finalitat de la realitzar campanyes de màrqueting corporatiu i l'enviament de comunicacions comercials.

Així mateix s'informa que atorgant el consentiment, les imatges poden ser publicades a la web de l'empresa, xarxes socials i qualsevol suport que l'empresa crea oportú per realitzar campanyes de màrqueting.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

• eran publicades a la web de l'empresa i/o xarxes socials.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en INVEST LA JONQUERA SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, INVEST LA JONQUERA SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma:
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en INVEST LA JONQUERA SL procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:

• Dades identificatives,

• Adreces postals i electròniques,

• Informació comercial

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).